Om selskapet

Spørsmål & Svar.

Vi får mange spørsmål om vårt selskap. Her finner du svarene. Kontakt oss gjerne om du er interessert i mer informasjon.

Hvordan sikrer Andfjord Salmon et lavest mulig fotavtrykk på planetene vår?

Bassengene bygges naturlig ned i fjellet, og vil ikke dominere det vakre landskapet på Andøya. Anlegget er lukket, slik at laksen ikke kan rømme og gyte i villakselvene. Det er flere lakseelver på Andøya, og vårt anlegg vil ikke ha noen negativ påvirkning på naturen rundt oss. Vi utsetter havet for minimale organiske utslipp. Mesteparten av biorestene vil fjernes av roboter og andre teknologier for rensing. Biorestene som samles opp, leveres til vår nabobedrift, Andøytorv. De vil nyttiggjøre seg av avfallet og fôrrestene i sine vekstprodukter, og dermed tilbakeføres biorestene til naturen. Andfjord legger også opp til svært effektiv produksjon, som igjen gir lavt energiforbruk.

Hvordan sikrer Andfjord høy laksevelferd?

Vi har som mål å gjenskape miljøet i havet og i elvene. I våre bassenger er det svært god plass til fisken. De rektangulære bassengene gir, i motsetning til oppdrettsanlegg med høy resirkulering, et krystallklart vann. Vi etterligner i størst mulig grad laksens levevilkår i havet. Hos oss vil fôr og avføring håndteres kontrollert (se punktet om laminær strøm). Alle biorester faller naturlig ned til bunnen, der det fjernes og gjenbrukes i naturen. Det legges opp til en fôringsmetodikk der laksen vil måtte jage etter føden, noe som vil påvirke kjøttkonsistensen positivt. Samtidig vil det redusere eventuell hjertesykdom hos laksen, noe som kan være et problem i tradisjonelt oppdrett. Andfjordlaksen vil få et fôr med bærekraftige ingredienser, mest mulig tilnærmet likt det villaks spiser i havet. Disse levevilkårene er ganske unike for lakseoppdrett.

Hvordan kan Andfjord garantere at det ikke vil forekomme rømming, lakselus eller algeproblemer?

Andfjord etablerer et lukket system, med doble sikringer mot rømming. Det vil videre være minimale sjanser for å få problemer knyttet til alger eller lakselus. Alle våre inntak ligger under områdene der fotosyntesen skjer og hvor lakselus og farlige alger lever. I tillegg kan vi stenge inntak som er i fare for å suge inn uønskede elementer. Teknologien og dybden gjør dermed at man minimaliserer problemene knyttet til lakselus og alger. Det vil i tillegg etableres filtrering som vil fange opp uønskede elementer i systemet.

Hva innebærer ASC-sertifisering?

Andfjord Salmon vil arbeide målrettet med sertifisering av våre havbrukslokaliteter i henhold til ASC (Aquaculture Stewardship Council)-standarden. ASC-sertifisert fisk er produsert etter strenge, klart definerte kriterier og en bransjestandard. ASC-sertifisering kan du lese mer om her. www.asc-aqua.org

Hvordan kan Andfjord sikre at det ikke oppstår problemer med hydrogensulfid i anlegget?

I landbaserte anlegg har det historisk sett vært utfordringer med dannelse av hydrogensulfid. Dette vil ikke kunne oppstå i vårt anlegg, der vannet skal skiftes ut hele 15-17 ganger i døgnet. Hydrogensulfid dannes under slam. Det vil ikke forekomme hos oss, siden vi tar i bruk roboter som kontinuerlig renser alle overflater. Siden vannet hos oss vil være krystallklart, vil overvåkningen også være lettere.

Hvordan hentes vannet opp fra havet og hvorfor skiftes vannet ut så ofte som 15-17 ganger i døgnet?

Andfjord Salmons største fortrinn er uendelig tilgang på nærings- og oksygenrikt sjøvann. Vannet hentes opp ved bruk av effektive og moderne magnetiske propeller, noe som igjen gir lave energikostnader. Vi skal skape et så naturlig miljø for laksen som mulig og gjenskape de forholdene den vanligvis lever under. Derfor skifter vi fortløpende ut vannet. Gjennomstrømningshastigheten gir da en total utskifting av vannet hvert 90. minutt. Vannet hentes opp fra 160 og 30 meters dyp, avhengig av hva som er mest optimalt. Dette gir naturlige temperaturer for laksen.

Hvordan kan Andfjord garantere at teorien bak konseptet vil fungere i praksis?

Andfjord Salmon har gjennomført en rekke tester og brukt anerkjente eksterne konsulenter og forskningsmiljøer for å dokumentere at vårt konsept fungerer. I første fase skal teknologien testes i et basseng med 1.000 tonn laks. Vår ledelse har mange års erfaring fra både tradisjonell og landbasert oppdrett, som igjen har resultert i at Andfjord Salmon har fått konsesjon for oppdrett av laks. Dette hadde vi ikke fått til om ikke selskapet hadde hatt tilgang til tverrfaglig kompetanse og erfarne fagpersoner, som har vært villige til å dele sine tanker om framtiden for oppdrett av laks.

Hva skiller Andfjord fra andre anlegg og hva er en laminær strøm?

Det unike med vårt anlegg er at bassengene er rektangulære, kombinert med at vannstrømmen er laminær. Det innebærer at vannet går like fort i hele bassenget, med avpasset hastighet som sikrer lik fordeling av oksygen til laksen. Den patenterte inntaksløsningen har den store fordelen at vannstrømmen ikke går i sirkel, som i en bakevje i en elv. Dermed virvles ikke avføring og fôr rundt i mange ulike vannlag, men faller naturlig ned på bunnen. Der blir alt avfall fjernet effektivt. Kort sagt kan du si at vi gjenskaper et helt naturlig og rent miljø for laksen, der strømmen oppfører seg som den gjør i en god sjølokalitet i havet. Det krystallklare sjøvannet vil også bidra til enkel overvåkning både fra overflaten og ved hjelp av undervannskamera.

Hva er et gjennomstrømningsanlegg?

Det bygges i hovedsak to typer landbaserte anlegg i dag. RAS (recirculating aquaculture system) og såkalte gjennomstrømningsanlegg. I et resirkuleringsanlegg renses vannet og gjenbrukes deretter i oppdrettsenhetene. I vårt gjennomstrømningsanlegg henter vi kontinuerlig inn friskt sjøvann. Vannet renses før det slippes ut igjen i havet. Dette gir laksen kontinuerlig og god tilgang på naturlig, nærings- og oksygenrikt sjøvann.

Andfjord Salmon presenterer resultater for første halvår 2020. Les meldingen