Andfjord Salmon AS planlegger 50 % økning i produksjonsvolum | Interimrapport Q1 2021

Andfjord Salmon AS kan i dag kunngjøre en mulig utvidelse av produksjonen ved anlegget på Kvalnes. Planen innebærer at produksjonen økes fra 12 600 til 19 000 tonn HOG, noe som tilsvarer en økning i produksjonsvolumet på ca 50 %.

4. juni 2021:

Andfjord Salmon AS kan i dag kunngjøre en mulig utvidelse av produksjonen ved anlegget på Kvalnes. Planen innebærer at produksjonen økes fra 12 600 til 19 000 tonn HOG, noe som tilsvarer en økning i produksjonsvolumet på ca 50 %. Dette tilsvarer en potensiell årlig EBIT-økning fra ca. 350 millioner til 500 millioner kroner ved full produksjon.

Les eller last ned Q1 rapport

– Vi ser hele tiden etter måter å forbedre utbyggingen av Kvalnesanlegget på, både ved å redusere prosjektrisikoen og øke den langsiktige lønnsomheten, noe som gagner Andfjord Salmons aksjonærer. Oppstart av Kvalnes fase 3 er slikt tiltak, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Nye muligheter på Kvalnes

Andfjord Salmon er nå i gang med å kjøpe opp ytterligere 63 000 kvadratmeter areal ved siden av den nåværende lokasjonen på Kvalnes. Dette tomtekjøpet utløser en mulighet til å øke produksjonsvolumet med ca. 50 %, fra dagens produksjon på 12 600 tonn til 19 000 tonn, noe som tilsvarer en mulig EBIT-økning på rundt 150 millioner ved full produksjon.

Ved å igangsette Fase 3 av utbyggingen av Kvalnesanlegget nå, kan Andfjord Salmon dra veksler på et mulighetsvindu som kan redusere utbyggingskostnadene betraktelig. Det vil medføre at selskapet tidligere kan oppnå lønnsomhet ved fullskala drift. Denne alternative planen medfører å skyve utslipp av smolt i det første bassenget til andre kvartal i 2022, noe som kraftig vil styrke inntektspotensialet på midlere og lang sikt for Andfjord Salmon.

Igangsetting av Kvalnes Fase 3 vil også redusere biologisk risiko knyttet til Fase 1 og Fase 2 ved anlegget på Kvalnes. Det vil gi en lengre testperiode for det første bassenget, samt redusere risiko for støy- og vibrasjonsbelastning for fisk fra Fase 1 og Fase 2 som følge av byggearbeider.

– Slik ledelsen ser det, vil en plan som legger til rette for 50 % økning i produksjonsvolumet på Kvalnes, med lavere utbyggingskostnader enn om den videre utbyggingen gjennomføres senere, være et attraktivt forslag som mer enn veier opp for ulempene med å skyve utslippet av smolt til 2022, sier Martin Rasmussen.

Denne alternative planen forutsetter styregodkjenning og nødvendig finansiering. Skulle planen bli godkjent, vil gjeldsfinansiering utgjøre hovedfinansieringskilden for tidlig oppstart av Fase 3 på Kvalnes.

Teknisk ferdigstillelse av første basseng

Andfjord Salmon legger nå siste hånd på verket når det gjelder det første bassenget (Fase 1), samtidig som man gjennomfører gravearbeider knyttet til byggingen av de neste to bassengene på Kvalnes. Til sammen utgjør dette et totalt produksjonsvolum på 12 600 tonn HOG.

Byggingen av det første bassenget er nå avsluttet, og det gjenstår bare mindre etterinstallasjon, slik at det skal bli klart for å kunne fylles med vann.

Det gjenstår å sluttføre installasjonen av de ytre skjøtene til vanninntaksledningen. Andfjord Salmon har oppdaget skader på det ytre tilkoblingspunktet til den eksisterende vanninntaksledningen, og man har bestilt en seksjon som skal erstatte denne. Selskapet anslår at det vil ta 8–10 uker og 30 millioner kroner å få utført reparasjonen. Dette arbeidet er allerede påbegynt. 

– Dette gjør det enda mer aktuelt å igangsette utbyggingen av Kvalnes Fase 3 nå, siden dette vil utjevne tidsbruken som er knyttet til reparasjonen av vanninntaksledningen, sier Martin Rasmussen.

Q1 2021 Interimresultater

Andfjord Salmon er i gang med å bygge sitt første landbaserte lakseoppdrettsanlegg, noe som medfører at dette ennå ikke genererer inntekt. Firmaet hadde et driftsmessig underskudd på 7,3 millioner kroner første kvartal i år, sammenlignet med et underskudd på 3,3 millioner kroner første kvartal i 2020.

Per 31. mars 2021 har Andfjord Salmon kontanter og kontantekvivalenter som til sammen utgjør 88,8 millioner kroner. Dette tallet inkluderer ikke en ubrukt kredittfasilitet på 15 millioner kroner.

Q1 presentasjon

Presentasjonsmaterialet for dagens driftsoppdatering og interimresultater for Q1 2021, som ble presentert klokka 08:00 CET i dag, er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjarne Martinsen, finansdirektør, Andfjord Salmon AS: tlf: +47 97 50 83 45, e-post: bjarne.martinsen@andfjord.no

Martin Rasmussen, administrerende direktør, Andfjord Salmon AS: tlf + 47 975 08 665, e-post: martin@andfjord.no