Innovasjon: Biorester fra laks blir til vekstprodukter

Andfjord Salmon sin nabobedrift, Andøytorv AS, vil gjøre biorester fra lakseoppdrett om til veksttorv.

- I tråd med vår visjon om å være et bærekraftig selskap som skal revolusjonere havbruket, er vi selvfølgelig svært positive til slik gjenbruk av biorester, sier Roy Bernt Pettersen, arbeidende styreleder i Andfjord.

Andøytorv AS har søkt Samskap (kommunalt støtteprogram) om midler til å utrede disse mulighetene videre. Selskapet har allerede gjort grove undersøkelser på effekten av biorester fra fisk i veksttorv og de omsøkte midlene skal gå til grundigere utredninger. I sin søknad påpeker Andøytorv at prosjektet har til hensikt å nyttiggjøre seg av en lokal ressurs. Saken er nylig omtalt i Bladet Vesterålen og kan leses i sin helhet her (abo):

– Dette for i neste omgang å tilvirke gode og miljøvennlige produkter. I så måte er prosjektet en bidragsyter til sirkulær økonomi og en bidragsyter til bærekraft, skriver Cato Wangen i Andøytorv AS.

Ved utgangen av 2019 skal prosjektet ha gitt svar på om slam fra Andfjord Salmon kan brukes direkte eller indirekte inn i Andøytorvs vekstmedium-produksjon. Effekten etter gjennomført hovedprosjekt ,vil bli en kostnadseffektiv avhending og utnyttelse av slammet for Andfjord Salmon – samt at Andøytorv har fått tilgang på en supplerende råvare til bruk i eksisterende og nye produkter.

- For Andfjord Salmon er dette bare ett av mange eksempler på at vi ønsker å bidra til kontinuerlig fokus på bærekraft, der vi er veldig bevisste fotavtrykket vi setter etter oss. Vi støtter derfor prosjektet, og vil være med på å bidra til at det etableres gjensidig nytteverdi for begge bedrifter, forteller Pettersen.