Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS 19. mars 2021 kl 12.00.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS (”Selskapet”) i  Selskapets lokaler i Havnegaten 19, 8400 Sortland den 19. mars 2021 klokken 12:00. 

For å følge myndighetenes råd og restriksjoner i lys av Covid-19 situasjonen bes Selskapets aksjonærer  om å ikke fysisk delta på møtet, men isteden sende inn vedlagte påmelding / fullmakts seddel før møtet. 

Last ned innkallingen og påmelding- og fullmaktsskjema

Følgende saker står på agendaen: 

1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER 2. VALG AV MØTELEDER 

3. VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED  MØTELEDER 

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA 

5. VEDTEKTSENDRING 

Nominasjonskomiteens anbefaling om ny styresammensetning som beskrevet under punkt 6  nedenfor forutsetter en endring i Selskapets vedtekter § 8 med hensyn til antall styremedlemmer. På  denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

"Selskapets vedtekter § 8 endres til å lyde: "Selskapets styre skal ha fra 3 til 8 medlemmer"."  

6. STYREVALG 

Som annonsert i børsmelding 11. mars 2021, har nominasjonskomiteen foreslått at Roger Brynjulf Mosand utpekes som ny styreformann i Selskapet. I henhold til forslaget vil Mosand erstatte Roy Bernt Pettersen som styreleder, men slik at Pettersen vil fortsette som styremedlem. Bakgrunnen for forslaget er et ønske og forslag fra Pettersen om en ny styreleder med solid bransje- og ledererfaring når Selskapet nå beveger seg videre fra utviklingsfasen.  

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

"Roger Brynjulf Mosand velges som ny styreleder i Selskapet. Roy Bernt Pettersen velges som  styremedlem i Selskapet. Selskapets styre vil etter dette bestå av: Roger Brynjulf Mosand (leder), Roy  Bernt Pettersen, Tore Traaseth, Knut Roald Holmøy, Bettina Flatland, Kim Marius Strandenæs og Berit Emelie Pettersen (varamedlem).

Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig etter eget valg.  Påmelding kan foretas ved innsendelse av email til bjarne.martinsen@andfjord.no. Link til  videodeltakelse blir sendt via email til påmeldte. Aksjeeiere som ønsker å møte og stemme i  generalforsamlingen ved fullmektig, kan sende utfylt fullmaktsskjema til bjarne.martinsen@andfjord.no innen 18.mars 2020 kl. 12:00. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen.  

Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen som Vedlegg 1. 

En aksjonær har talerett på generalforsamlingen, og har rett til å gi sin rådgiver talerett. En aksjonær kan fremsette alternative vedtaksforslag for punkter som er inkludert i agendaen og kan kreve at  medlemmer av styret og/eller daglig leder på generalforsamlingen gir, tilgjengelig informasjon om  forhold som kan påvirke vurderingen av Selskapets finansielle situasjon, inkludert informasjon om virksomhet i andre selskaper som Selskapet deltar i og andre forhold som skal diskuteres på  generalforsamlingen, slik det ytterligere fremgår av aksjeloven § 5-15.  

Andfjord Salmon AS er et aksjeselskap og aksjeloven gjelder for aksjer Selskapet har utstedt. Når man inkluderer aksjene fra den rettede emisjonen annonsert 11. juni 2020, finnes det i alt 35 791 900 aksjer,  og hver aksje gir én stemme. 

På vegne av styret i Andfjord Salmon AS 

Roy Bernt Pettersen 

Styreleder