Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS

Styret ("Styret") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS ("Selskapet") i Selskapets lokaler på Kvalnes, Andøya, den 13 oktober 2021 kl. 12:00.

Det blir gitt mulighet til de som er forhåndspåmeldt å delta i møtet via videokonferanse.

Styrets leder eller en person utpekt av ham vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Følgende dokumenter er vedlagt og utsendt sammen med innkallingen:

Påmeldingsskjema og instruks for valgkomite

Innlogging til ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS

Følgende saker foreligger på agendaen:

1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at styreleder Roger Mosand velges som møteleder. En av de fremmøtte på generalforsamlingen vil bli foreslått til å medsignere protokollen.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Innkallingen og agendaen godkjennes".

3. VALG AV NYTT STYREMEDLEM

Selskapets nominasjonskomite, foreslår for generalforsamlingen at Gro Skaar Knutsen med ledererfaring fra entreprenørbransjen skal velges som styremedlem. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å styrke kompetansen i styret relatert til selskapets utbyggingsprosjekter på Andøya.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Gro Skaar Knutsen velges som nytt styremedlem i Selskapet. Selskapets styre vil etter dette bestå av: Roger Brynjulf Mosand (leder), Roy BerntPettersen, Tore Traaseth, Knut Roald Holmøy, KimMarius Strandenæs, Bettina Flatland og Gro Skaar Knutsen.

4. NAVNEENDRING NOMINASJONSKOMITE SAMT FORSLAG TIL REVIDERT INSTRUKS

I tråd med innstilling fra nominasjonskomiteen foreslås det at navnet på komiteen endres fraNominasjonskomite til Valgkomite. I tillegg ønskes fremlagte forslag til instruks for valgkomite vurdert og vedtatt av generalforsamlingen.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Navnet på Nominasjonskomite endres til Valgkomite, samt forslag til endret instruks vedtas.

Fremmøte og registrering

Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig etter eget valg. På grunn av COVID-19 pandemien og restriksjoner for møteavholdelse, oppfordrer imidlertid Styret aksjonærene til enten å avlegge elektronisk forhåndsstemme eller avgi utfylt fullmaktsskjema i forkant av generalforsamlingen, og unngå fysisk oppmøte.

AKSJEEIERE SOM ØNSKER Å STEMME I GENERALFORSAMLINGEN VED FULLMEKTIG, KAN SENDE UTFYLT FULLMAKTSSKJEMA ELEKTRONISK VIA VPS INVESTORTJENESTER ELLER TIL DNB BANK ASA,VERDIPAPIRSERVICE, INNEN 12 OKTOBER 2021 KL.12.00.

Melding til forvaltere og aksjonærer med forvalterkonto

Reelle eiere av aksjer som er registrert på forvalterkonto som ønsker å utøve sine rettigheter på generalforsamlingen må registrere seg direkte i VPS' aksjeeierregister og bli registrert i VPS før generalforsamlingen for å sikre at de er berettiget til å møte og avgi stemme.

Aksjonærrettigheter

En aksjonær har talerett på generalforsamlingen, og har rett til å ta med en rådgiver og gi ham/henne talerett. En aksjonær kan fremsette alternative vedtaksforslag for punkter som er inkludert i agendaen og kan kreve at medlemmer av styret og/eller daglig leder på generalforsamlingen gir, tilgjengelig informasjon om forhold som kan påvirke vurderingen av Selskapets finansielle situasjon, inkludert informasjon om virksomhet i andre selskaper som Selskapet deltar i og andre forhold som skal diskuteres på generalforsamlingen, slik det ytterligere fremgår av aksjeloven § 5-15. Informasjonsforespørsler bør fremsettes ikke senere enn ti dager før generalforsamlingen.

Andre forhold

Andfjord Salmon AS er et norsk aksjeselskap og aksjeloven gjelder for Selskapet.

På dagen for innkallingen har Selskapet utstedt i alt 35 874 400 aksjer og hver aksje gir én stemme.

Følgende dokumenter er vedlagt og utsendt sammen med innkallingen:

Påmeldingsskjema og instruks for valgkomite

23 September 2021

On behalf of the Board of Directors of Andfjord Salmon AS

Roger Brynjulf Mosand(chair)KONTAKT:

Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS

Tel: +4797508345

bjarne.martinsen@andfjord.no