Julehilsen fra Andfjord Salmon

Kjære aksjonærer i Andfjord Salmon, samt venner, forretningspartnere og naboer: Her kommer en julehilsen fra oss i Andfjord Salmon og en kort oppsummering av det som har vært et år tettpakket med høydepunkter for oss.

I Andfjord Salmon foretrekker vi å se fremover, men av og til er det sunt å stoppe opp og reflektere over valg som er tatt og konsekvensene av disse. 

Som nevnt ovenfor, har 2022 vært et år med mange høydepunkter. De har imidlertid ikke kommet av seg selv. Høydepunktene er konsekvenser av valgene som Andfjord Salmon har tatt helt siden Roy Pettersen etablerte selskapet i 2014, frem til de daglige operasjonelle beslutningene vi tar langs bassengkanten i dag. Fellesnevneren er at vi hele tiden har vært tro mot grunntanken vår: Vi ønsker et mest mulig bærekraftig og fiskevennlig oppdrettsanlegg som drar nytte av de naturgitte fordelene vi har her på Andøya. 

Golfstrømmen på land, først uten og deretter med laks

For ganske nøyaktig et år siden var vi stolte av å kunne bekrefte at teknologien vår for laminær vannstrøm fungerte akkurat slik den skal

Første halvår driftet vi det første bassenget vårt på Kvalnes som om vi hadde fisk i det. Det gjorde at vi var godt samkjørt, både teknisk og organisatorisk, i forkant av første smoltutsett. Parallelt med bassengtestingen og forberedelsene til smoltutsett, ventet vi på at den første smolten skulle vokse seg stor og sjøklar til å bli satt ut i det første bassenget vårt. 

Lørdag 25. juni kom dagen vi hadde forberedt oss på i månedsvis. Da gjennomførte vi et vellykket utsett av omtrent 200 000 smolt. Fisken tilpasset seg raskt de nye omgivelsene, med god plass med kontinuerlig tilførsel av nytt friskt nytt rent sjøvann. Et bevis på at konseptet fungerer, er den høye overlevelsesraten vi har hatt siden fisken ble satt ut. I havbasert oppdrett bruker vi å si at hvis du klarer under tre prosent dødelighet de første tre månedene, så har du hatt et veldig bra smoltutsett. Etter tre måneder i bassenget til Andfjord Salmon hadde vi en dødelighet på 0,7 prosent. Eller som vi liker å si det: Overlevelsesrate på 99,3 prosent. 

Den høye overlevelsesraten fortsatte utover høsten, og ved utgangen av november var den på 98,7 prosent. Dette beviser at fisken ikke har noen stressrelaterte elementer i bassenget, og at den gode plassen gir den anledning til å ha en naturlig, sunn atferd.   

Laks fra Andfjord Salmon sitt første basseng på Kvalnes. Foto: Andfjord Salmon.

God vekst, lav fôrfaktor og bærekraftige råvarer

Smolten hadde en gjennomsnittsvekt på 120 gram da den ble satt ut. Etter kun fem måneder i bassenget, i slutten av oktober, nådde fisken en gjennomsnittsvekt på 1 kilo, godt foran vår opprinnelige prognose som var sent i desember. I slutten av november hadde gjennomsnittsvekten nådd 1 350 gram. Nå som vi går inn i periode med kaldere vann er det naturlig at vekstraten avtar noe. Det er naturligvis innbakt i planene våre, som inkluderer en målsetting om å gjennomføre første slakt i midten av 2023. 

En annen faktor som påvirker veksten til fisken, og biologien i bassenget, er fôret den får. I juli inngikk Andfjord Salmon en avtale med Skretting Norge og Sortland-selskapet Zooca® som tilrettelegger for leveranse av et spesialutviklet laksefôr for Andfjord Salmon, og et langsiktig samarbeid for å øke anvendelsen av dyreplanktonet Calanus finmarchicus (Calanus) i laksefôr.

Det spesialutviklede fôret vårt – Calanus Plus av Andfjord Salmon – har vist seg å være en suksess. Fôret inneholder Calanus, også kalt rødåte, som er fiskens naturlige startfôr når den lever i havet. Calanus fungerer også som en smaksforsterker i fôret. Det betyr at samtidig som fisken får et sunt og næringsrikt fôr, vil det også smake godt for fisken. Det er også det svært tilfredsstillende å se at fôrfaktoren er under 0.9 den første halvdelen av produksjonssyklusen til laksen vår på Kvalnes. Dette kan vi forklare med en optimalisert fôringrediens kombinert med teknologien vår, som betyr at fôrspill er tilnærmet null. 

Lavt strømforbruk

Det er ingen tvil om at både oppdrettsnæringen og aksjemarkedet var spent på gjennomstrømningsteknologien vår. Jeg er derfor veldig stolt over at vi har klart å gjenskape laksens naturlige omgivelser på land. En stor fordel med gjennomstrømningsanlegget vårt er at vi ikke trenger å investere i kostbart utstyr, eller bruke energi og tilhørende kostnader for å løfte vannet, rense det eller regulere temperaturen på sjøvannet. ​

Det vi hadde regnet på i teorien har vi i løpet av året klart å bevise i praksis. I snitt har vi et strømforbruk på rundt 80 tusen kilowatt/time per måned. Det betyr at vi ligger an til å bruke omtrent 1 kilowatt/time på å produsere 1 kilo laks. Det er bransjeledende for landbasert oppdrett. Et beskjedent nivå på strømforbruk og -kostnader understreker hvor konkurransedyktig gjennomstrømningsteknologien vår er.

Industrielle investorer

I februar kom den globale dyrefôr- og ernæringsspesialisten Nutreco og det norske sjømatkonsernet Holmøy inn på eiersiden av Andfjord Salmon, som del av en rettet emisjon på totalt 38 millioner kroner. Noen måneder senere inngikk det Portugal-baserte internasjonale matvarekonsernet Jerónimo Martins Group en avtale om å investere 173,9 millioner kroner i Andfjord Salmon gjennom en rettet emisjon. 

Disse investeringene styrket balansen til Andfjord Salmon betraktelig, noe som gjør at vi har en komfortabel finansiell posisjon for den fasen vi er inne i nå. Like viktig er imidlertid kompetansen som disse industrielle investorene bringer til torgs. Holmøy kan fiskeoppdrett til fingerspissene, mens Nutreco er en av verdens ledende aktører på laksefôr og tilhørende biologi. Jerónimo Martins har holdt på med matproduksjon i 230 år og har utstrakt kompetanse innen salg, markedsføring, logistikk og distribusjon av mat. Forhåpentlig kan vi utnytte denne kunnskapen når vi er klar til å få laksen vår ut på markedet.

Veien videre

Det første bassenget vårt på Kvalnes har naturlig nok vært hovedfokuset vårt i 2022. Det første bassenget skal ta ca. 200 000 fisk opp til en gjennomsnittlig slaktevekt mellom 4 og 5 kilo, som etter planen vil være medio 2023. På Kvalnes har vi en lisens på 10 000 tonn MTB, med et planlagt årlig produksjonsvolum på 19 000 tonn sløyd fisk. 

Fase 2 på Kvalnes er bassengene som skal bygges etter det første bassenget. Vi har allerede gjennomført mye arbeid knyttet til videre fremdrift av de neste bassengene. Nå er vi i en sluttfase med mange leverandører for å ferdigstille endelig plan for neste byggetrinn. Da er det viktig å ta synergieffektene og erfaringene fra det første bassenget inn i arbeidet med de neste bassengene. 

Breivik og Fiskenes

Når det gjelder de andre lokasjonene våre på Andøya, ble reguleringsplanen for Breivik godkjent i juni. Ifølge de siste signalene vi har fått fra Andøy kommune skal reguleringsplanen for Fiskenes behandles i kommunestyret på nyåret. Vi opplever fortsatt sterk politisk støtte for planene våre, på grunn av de positive effektene de har for verdiskapning og sysselsetting her på Andøya. ​

Tidligere denne uka varslet Nærings- og fiskeridepartementet at de innfører en midlertidig stans i muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land. Stansen vil gjelde til et nytt regelverk for akvakultur på land er på plass. Blant annet vil regelverket inneholde tydeligere rammer for hva som skal anses som akvakultur på land og i sjø. Andfjord Salmon er på land, men vi har ved tidligere anledninger etterspurt myndighetene om tydeligere og mer oppdatert regelverk som hensyntar teknologiutviklingen som har vært innen landbasert oppdrett. Det er nyttig å huske at da utredningen i 2015/2016 ble gjort, som senere åpnet for landbasert oppdrett, var RAS-anlegg den eneste aktuelle teknologien. Siden da har gjennomstrømningsteknologi, som blant annet har vesentlig lavere energiforbruk, blitt utviklet. Vi er derfor glade for at vi nå får et tydeligere regelverk, som vil gi økt forutsigbarhet for både oppdrettsaktører og myndighetene. 

Rent praktisk har den midlertidige søknadsstansen ingen innvirkning på fremdriftsplanen vår. Vi har allerede konsesjon på Kvalnes, som vil være vårt hovedfokus de nærmeste årene. Når det gjelder Breivik og Fiskenes har vi bevisst ønsket å avvente de nye reglene før vi sender konsesjonssøknadene. 

Martin Rasmussen og kjøkkensjef Øyvind Bøe Dalelv. Foto: Andfjord Salmon.

Et godt år

Andfjord Salmons har i 2022 bevist at vi kan produsere fisk på land uten at dette skader miljøet, samtidig som vi har svært lave energikostnader. Fisken vår vokser raskere enn forventet, noe som bekrefter at de biologiske forholdene i bassenget er gode, og at laksen trives. Det er derfor vi sier at vi har lykkes med å gjenskape laksens naturlige omgivelser på land. Laksen smaker også fantastisk bra, noe som en av verdens beste kokker har vært med å bekrefte. 

Hele året oppsummert så kunne egentlig ikke ting gått bedre for oss. Vi er svært tilfredse med hvor vi er i dag, men fortsetter selvsagt med det kontinuerlige arbeidet med å bygge verdens mest fiske og miljøvennlige oppdrettsanlegg på Andøya. Vi har mye spennende å se frem til på nyåret. Vi gleder oss til å oppdatere deg om dette. I mellomtiden ønsker jeg deg og dine en riktig god jul og et godt landbasert nytt år.

Julehilsen fra

Martin Rasmussen

Administrerende direktør, Andfjord Salmon AS