Matvarekonsernet Jerónimo Martins Group investerer i Andfjord Salmon

Det Portugal-baserte internasjonale matvarekonsernet Jerónimo Martins Group har inngått avtale om å investere 173,9 millioner kroner i Andfjord Salmon gjennom en rettet emisjon.

22. juni 2022

Det Portugal-baserte internasjonale matvarekonsernet Jerónimo Martins Group har inngått avtale om å investere 173,9 millioner kroner i Andfjord Salmon gjennom en rettet emisjon.

“Bare noen få dager før FNs havkonferanse i Lisboa investerer vi i en lovende og virkelig nyskapende og bærekraftig virksomhet somer helt i tråd med våre prioriteringer innen samfunnsansvar. Andfjord Salmon’s prosjekt fokuserer på å anvende effektiv teknologi for å produsere laks, som er et strategisk sjømatprodukt, med mindre påvirkning på naturressurser, noe som dermed bidrar til å bevare og anvende havet og marine ressurser på bærekraftig vis. Med et utfordrende bakteppe påvirket av høyt press på havbestander og matsikkerhet, mener vi at investeringene i denne type innovativ og bærekraftig produksjon også vil fungere som en rask læringskurve med tanke på beste praksis innen akvakulturprosjekter, sier Pedro Soares dos Santos, styreleder og konsernsjef i Jerónimo Martins.

Gjennom denne investeringen, som gjøres gjennom agribusiness-datterselskapet Jerónimo Martins Agro-Alimentar, S.A., blir Jerónimo Martins en av de største aksjonærene i Andfjord Salmon med en eierandel på 10,1 prosent.

– Vi er svært glade for å tiltrekke oss en slik stor industriell investor til Andfjord Salmon. Vi anser det som en fordel å ha en eier som har utstrakt kompetanse om salg, markedsføring, logistikk og distribusjon innen internasjonal matvareindustri. Forhåpentlig kan vi utnytte denne kunnskapen når vi er klar til å få laksen vår ut på markedet, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

GOD BÆREKRAFTMATCH

Andfjord Salmon har satt som mål å utvikle verdens mest fiskevennlige og bærekraftige oppdrettsanlegg av sitt slag. Selskapets gjennomstrømningssystemer nøkkelen til å gjenskape laksens naturlige omgivelser på land og dermed kunne produsere laks med svært lavt energiforbruk og lavest mulig miljøfotavtrykk.

Andfjord Salmons bærekraftprofil har vært en viktig årsak til Jerónimo Martins Group sin investering i selskapet. Jerónimo Martins Group investerer tungt i bærekraftig matproduksjon og -distribusjon. «CDP –Disclosure Insight Action», som vurderer 13 000 selskaper over hele verden, har rangert Jerónimo Martins Group på toppnivå og inkludert selskapet på sin «A-liste» i kategoriene for klima og vannsikkerhet. Når det gjelder avskoging er konsernet for tredje år på rad den eneste matvareforhandleren i verden som har fått karakteren «A minus» for de fleste av råvarene som er knyttet til avskoging, som palmeolje, storfe og soya.

– Jerónimo Martins Group sin tilnærming til bærekraftig matproduksjon og drift er svært imponerende. Vi er stolt av at konsernet har identifisert Andfjord Salmons tilnærming til bærekraftig fiskeoppdrett som en god match for deres egen bærekraftige landbruksportefølje, sier Martin Rasmussen.

INVESTERINGEN

Ifølge avtalen skal Andfjord Salmon utstede, og Jerónimo Martins Agro-Alimentar, kjøpe 4 144 932 nye aksjer i Andfjord Salmon gjennom en rettet emisjon.

De nye aksjene vil utstedes av styret i henhold til fullmakten gitt av generalforsamlingen 28. april 2022. Den rettede emisjonen vil kreve at eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes, i tråd med styrefullmakten gitt av generalforsamlingen. Styret har vurdert den rettede emisjonen i lys av relevante likebehandlingsbestemmelser og konkludert med at det vil være i både Andfjord Salmons og selskapets aksjonærers interesse å gjennomføre den rettede emisjonen som beskrevet, blant annet tatt i betraktning ekspertisen, bidragene og forpliktelsene som Jerónimo Martins Group tilbyr, og med tanke på den videre utviklingen av selskapet.

Tegningskursen per nye aksje er satt til 41,495 kroner, som tilsvarer midtpunktet mellom gjennomsnittlig volum vektet pris på Andfjord Salmon-aksjene de seneste 30 handelsdagene på Euronext Growth Oslo og de siste 15 dagene. Totalt vil den rettede emisjonen gi et bruttoproveny på 173,9 millioner kroner. Midlene skal delvis anvendes for å finansiere Andfjord Salmons utvidelsesplaner samt til generelle selskapsformål.

Etter gjennomføring av den rettede emisjonen, tegning av de nye aksjene og relevante registreringer, vil aksjekapitalen i Andfjord Salmon være 41 038 927 kroner fordelt på 41 038 927 aksjer.

Etter den rettede emisjonen er gjennomført, utstedelse av de nye aksjene og relevante registreringer, vil aksjekapitalen i Andfjord Salmon være på kroner 41 038 927 fordelt på 41 038 927 aksjer.

SMOLTUTSETT

Andfjord Salmon planlegger å sette ut smolt i selskapets første basseng på Andøya i slutten av juni 2022.

Selskapet holder samtidig på med sprengings- og gravingsarbeid for de neste bassengene (fase 2) på Kvalnes.

Andfjord Salmon har lisens til å produsere 10 000 tonn MTB med laks på Kvalnes, tilsvarende et produksjonsmål på 19 000 tonn HOG.

Sparebank 1 Markets AS har vært finansiell rådgiver for Andfjord Salmon i transaksjonen. Advokatfirmaet Schjødt AS har vært juridisk rådgiver for Andfjord Salmon og Advokatfirmaet Thommessen har vært juridisk rådgiver for Jerónimo Martins.

KONTAKTER:

Media:

Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Investorer:

Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +47975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Jerónimo Martins:

Rita Fragoso, Head of Media, CorporateCommunications and Responsibility, Jeronimo Martins, +351 21 752 61 14, rita.fragoso@jeronimo-martins.com

OM ANDFJORD SALMON

På Kvalnes, Andøya iVesterålen, har Andfjord Salmon utviklet et innovativt og bærekraftig konseptfor oppdrett av atlanterhavslaks, basert på gjennomstrømningsteknologi. Selskapetsambisjon er å bygge verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg av sitt slag.

Andfjord Salmon er notert på Euronext Growth med tickeren ANDF.  

OM JERÓNIMO MARTINS GROUP

Jerónimo Martins Group er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Portugal og 230 års historie fra matvareindustrien. Konsernet dekker daglig behovene til flere millioner forbrukere i tre ulike land, gjennom et verdiforslag baserte på kvalitetsmat til konkurransedyktige priser. Distribusjon av mat er konsernets hovedaktivitet.

I 2021 hadde Jerónimo Martins Group driftsinntekter på 20,9 milliarder euro, med et årsresultat på 463 millioner euro. Konsernet hadde 4 908 butikker og 123 458 ansatte ved utgangen av 2021. Rangert etter markedsverdi er konsernet det nest-høyeste verdsatte selskapet på Lisboa-børsen.

Den polske matvarekjeden Biedronka er Jerónimo MartinsGroups største virksomhet. I Portugal er Pingo Doce markedsledende i supermarkedssegmentet, mens Recheio er størst i engrosmarkedet. I Colombia eier Jerónimo Martins Group matvarekjeden Ara. Private label-produkter er en vesentlig del av konsernets produktspekter.

Konsernet utvikler også en landbruksvirksomhet, Jerónimo Martins Agro-Alimentar, for å sørge for bærekraftig forsyning av strategiske produkter, sikre mattrygghet og -tilgjengelighet. Sammen med konsernets detaljhandelsselskaper stimulerer landbruksenheten til innovasjon, differensiering og utvikling av nye produkter.

Jerónimo Martins Agro-Alimentar er inndelt i fire forretningsområder: meieri, husdyrhold, frukt og grønt, og akvakultur. Havbruksvirksomheten opererer i dag tre havbaserte oppdrettsanlegg, hvorav to i Portugal og ett i Marokko. I 2021 hadde virksomheten en total produksjon på 1 400 tonn havabbor og dorade.